दक्षीण जिल्हा प्रशासनाच्या वतीन संवसारीक बायलां दीस मनयलो

ता. 8 मार्च 2021

दक्षीण गोंय जिल्हा प्रशासनाच्या वतीन आयज मडगावां माथानी साल्डाणा प्रशासकीय संकुलांत उच्च माध्यमिक शाळांच्या विद्यार्थ्यांखातीर चित्रकला सर्त आनी जागृताय उलोवप कार्यावळीचे आयोजन करून संवसारीक बायलां दीस मनयलो.

कुडचडेच्या चंद्रभागा तुकोबा नाईक उच्च माध्यमिक विद्यालयाची विद्यार्थ्यीनी कु. श्रुती नाईक हांका चित्रकला सर्तीचे पयले, नुवेच्या कार्मेल उच्च माध्यमिक विद्यालयाची मेविली वेलांका डायस हांका दुसरे जाल्यार मुरगांवच्या एमईएस उच्च माध्यमिक विद्यालयाची कु. निकिता गावडे हांका तीसरे इनाम फावो जाले. हे सर्तीत वट्ट 40 विद्यार्थ्यांनी वाटो घेतिल्लो.

ह्या वेळार उलयताना दक्षीण गोंयच्यो जिल्हाधिकारी श्रीमती रुचिका कात्याल हांणी म्हणले, ह्या वर्सा संवसारीक बायलां दीसाची संकल्पाना ” च्युज टू चॅलेंज” योग्य अशी संकल्पना आसा, कित्याक तर आमी फाटी वळून पळयत जाल्यार आमकां अशें दिसून येता की बायलो आपल्या जीणेत परिस्थिती बदलपाचो प्रयत्न करतात.

आमकां शिक्षण घेवपाक उर्बा दिवपी आमच्यो आवयों हांचे आमी उपकार मानपाक जाय. तांची उर्बा आनी यत्नांक लागून आयज आमी हांगा उभी आसात आनी तांचे हे यत्न फुडें व्हरप आमचे कर्तव्य जावन आसा. आमी समाजातल्या बायलांची सुदारणा घडोवन हाडपाखातीर प्रयत्न करपाक जाय. कसल्याय अडचणीक तशेंच आव्हानाक फुडो करपाची तयारी आमी दवरपाक जाय, अशेंय तांणी म्हणले.

दक्षीण गोंय प्री कॉन्सेपशन आनी प्री नेटल डायग्नोस्टिक्स टेस्ट कायदो सल्लागार समितीच्यो अध्यक्षा डॉ. आयडा आल्मेदा हांणी म्हणले, कोविडाच्या कठीण काळात बायलांनी म्हत्त्वाची भूमिका निभायली. बायलो ह्यो सदाच फुडें आसात, मागीर ते घरातल्या भुरग्यांची आनी जाण्ट्यांची काळजी घेवपा बाबातीत आसू वा घर आनी कामाच्या जागेर वेवस्थापना बाबतीत आसू.

बायलांनी आपल्या जीणेत सकारात्मक बदल घडोवन हाडपाक आनी आपल्या परिस्थितीत सुदारणा करपाक फुडाकार घेवपाक सांगले. तशेंच तांणी अडीअडचणींचेर मात करून समाजात नाव मेळयिल्ल्या बायलांच्या योगदानाचोय उल्लेख केलो.

भलायकी सेवा संचालनालयाच्या राज्य कुटुंब कल्याण मंडळाच्यो कायदेशीर सहाय्यक अ‍ॅड. पल्लवी मुळगांवकर हांणी जागृताय कार्यावळीत उलयताना, बायलो वर्साचे 365 दिसय आपली जीण सुखदायक करपा खातीर वावूरतात आनी त्या खातीर बायलांनी जीणेत सदाच हो दीस मनोवपाक जाय.

लैंगिक समानतायेखातीर समाजाच्या मानसिकतेत बदल जावपाची गरज आसा. समाजात चली आनी चलो असो भेदभाव करपाक फावना. दोगाकय समान संद मेळपाक जाय, असेंय तांणी म्हणले. पीसीपीएनडीटी कायद्याचीय म्हायती तांणी ह्या वेळार करून दिली.

श्रीमती रेश्मा गुरव हांणी कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन केले. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी -२, श्री आग्नेलो फर्नांडिस हांणी उपकार मानले.

मडगांवच्या हॉस्पिसीयो हॉस्पिटलातल्या परिचारीकांनी बायलांच्या सशक्तीकरणाचो संदेश दिवपी नाच सादर केलो.

Skip to content