ओल्ड गोवा-गवंडाळी रस्तो येरादारीक बंद

ता. 8 मार्च 2021

उत्तर गोंय जिल्होधिकाऱ्यान गवंडाळी हांगा रेल्वे गेट नं. 37 च्या लॅव्हल क्रॉसिंगची सुदारणा आनी दुरूस्ती करपाच्या कामाखातीर ओल्ड गोवा – गवंडाळी रस्तो ता. 9 मार्च 2021 दिसा रातच्या 10.00 वरांसावन ते ता. 10 मार्च 2021 दिसा सकाळी 6.00 वरां मेरेन येरादारीखातीर बंद दवरपाचो आदेश दिला.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/277

Skip to content