मे 2021 नेट/सेट मॅटोरींग कार्यक्रम

पणजी, 05 मार्च 2021

उच्च शिक्षण विभागान संगणक आधारीत युजीसी – नेट / सेट परिक्षा दिवंक उमेदवारांक खातीर मार्गदर्शन कार्याक्रम आयोजीत केला. हो कार्याक्रम मे 2021 घेतले.

नेट/सेट मार्गदर्शक सत्राचो लाभ घेवंक ईत्सूक आशिल्ल्या उमेदवारांनी https://forms.gle/qwnP9GHDzRkvQyy5 ह्या लिंका वयल्यान 12 मार्च 2021 मेरेन Google लाचेर तांचे अर्ज भरून सादर करूंक शकतात. निमण्या तारखे उपरांत पाविल्ल्या प्रवेशीकांचो विचार करचे नात. सामान्य/ हेर मागासवर्गीयां खातीर नोंदणी शुल्क 1000/- रूपया, अनुसुचीत जाती /जमाती/दिव्यांगा खातीर 500/- रूपया, विद्यार्थ्या खातीर 250/- रूपया, आनी अनुसुचीत जाती /जमाती/दिव्यांग विद्यार्थ्या खातीर 150/- रूपया शुल्क आकारतले. आदीच्या नेट/सेट मेंटरींग सत्रा खातीर जांणी पयलीच नोंदणी केल्या त्या सामान्य / हेर मागास वर्गाीया खातीर 300/- रूपया, अनुसुचीत जाती /जमाती/दिव्यांगा खातीर 250/- रूपया, विद्यार्थ्या खातीर 150/- आनी अनुसुचीत जाती /जमाती/ पीएच विद्यार्थ्या खातीर 100/- रूपया शुल्क आकारतले.

नांवनोंदणी कार्ड ( 2 फोटो आवश्यक) 15 मार्च 2021 मेरेन जातीचो दाखलो, विद्यार्थ्यी वळख पत्र ( लागू आसल्यार) आनी डीएचई, सांकीख्यि सेल, दुसरो माळो एस-7 एससीईआरटी ईमारत पर्वरी कार्यालयांत नोंदणी शुल्क फारीक केल्या उपरांतूच जारी करतले.

नोंदणी कार्ड मेळोवपाची निमणी तारीख 17 मार्च 2021 अशी आसा. पीजीच्या निमण्या वर्साक आशिल्ले विद्यार्थीय अर्ज करूंक शकतात. कोवीड म्हामारीक लागून खंयचेच सत्र आयोजीत करूंक नाशिल्ल्यान जून 2020 च्या नेट/सेट मेटरींग कार्यक्रमा खातीर नोंदणी आनी शुल्क फारीक केल्ल्या उमेदवारांक नोंदणी शुल्क माफ करतलें, फुडें जातले त्या सत्रा खातीर पयलीचें नोंदणी कार्ड वैद्य आसतले उत्तर आनी दक्षिण गोंयातल्या विद्यार्थ्या खातीर मार्च आनी एप्रील म्हयन्यात प्रत्येकी 20 मेंटरींग सत्रा घेतले. पेपर 2- खातीर मेंर्ट्साची वळेरी तांच्या संपर्क माहिती सयत www.dhe.goa.gov.in चेर अपलोड करतले. विद्यार्थी पेपर 2- मेंटरींगा खातीर आपआपल्या मेंर्ट्सा लागी संपर्क सादूंक शकतात.

अशें माहिती आनी प्रसिध्दी खात्यान कळीत केलां.

Skip to content