वीज पुरवण खंडीत

पणजी, ता. 2 मार्च 2021

ता. 04 मार्च 2021 दिसा धाट, मोले फिडराचेर झांडां कापणीच्या कामा खातीर सकाळी 9.30 ते दनपारां 1.30 मेरेन कासांवली, (63 केव्हीए), देवगली, (63 केव्हीए), निर्मला सावंत (100 केव्हीए), पलासकाटा, साळगांवकर (63 केव्हीए ) आनी सुकतळी ह्या भागानी वीज पुरवण खंडीत आसतली.

ता. 04 मार्च 2021 दिसा 10 एमव्हीए – I टीआर ईनकॉमर फिडराचेर ताकतीकेचें दुरूस्ती काम आशिल्ल्यान सकाळी 11.00 ते दनपारां 1.00 वर मेरेन 1)11 केव्ही कुठ्ठाळें फिडर, 2)11 केव्ही स्माटलिंक फिडर 3) लोकमत फिडराचेर तशेंच कुठ्ठाळे गांवान त आनी आयडीसी वेर्णा वाठारांत वीज पुरवण खंडीत आसतली.

तशेंच, ता. 4 मार्च 2021 दिसा कुश मेनशन एचटी सकाळी 8.30 ते 11. 30 मेरेन होडर फिडराचेर देखरेखीच्या कामा खातीर वीज पुरवण खंडीत आसतली.

फुडें, ता. 4 मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही ठाणें फिडर, हेदोडे विभागांत सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 मेरेन ठाणे ग्रामपंचायती खाला आशिल्ल्या सगळ्या गांवानी वीज पुरवण खंडीत आसतली.

तशेंच, ता. 4. मार्च 2021 दिसा 11 केव्ही सुकूर फिडराचेर सकाळी 9.30 ते दनपारां 2.00 मेरेन मायणां, आराडी, झोशे वाडों, अंबीमा आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण कंडीत आसतली. तशेंच नावती डीटीसी आनी सदगुरू अर्पाटमेंट डीटीसी, पिर्ळणे सकाळी 9.30 ते सांजेची 4.00 वरा मेरेन नावती, सदगुरू देवूळ, सतगुरू मेनशन, फार्मर बार, सेंट बापतीस्ट चर्च आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण खंडीत आसतली.

Skip to content