Home »News

4 मे सावन सरकारी कार्यालयां सुरू

पणजीः मे 3, 2020

 

भारत सरकाराच्या गृह वेव्हार मंत्रालयान जारी केल्ल्या मार्गदर्शना प्रमाणें (दिशा निर्देश), राज्य सरकारान आपलीं सगळीं कार्यालयां आनी स्वायत्त संस्था 4 मे 2020 दिसा सावन सुरू करपाचे निर्देश दिल्यात.

कार्यस्थळाच्या प्रभारीन कामाचे सुवातेर भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयान दिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वां प्रमाणें सोशल डिस्टण्सिंग पाळूंक निर्देश दिल्यात. हें सोशल डिस्टण्सिंग कामाचे सुवातेर तशेंच भौशीक येरादारींत पाळूंक जाय, तशेंच कामाच्या सगळ्या सुवातीचेर मुखावरण (फेस कवर) घालप सक्तीचें आसा.

कामाचे सुवातेर पाळये (शिफ्ट) मदीं उचीत वेळ, तशेंच कर्मचाऱ्यांचो जेवणाचो वेळ निर्धारीत करून, सोशल डिस्टण्सिंग दवरूंक जाय.

थर्मल स्कॅनिंग, हात धुवप आनी हात लायनासतना सॅनिटायझर वापरपाची तरतूद, सगळ्या प्रवेश आनी प्रस्थान बिंदूचेर तशेंच सामान्य सुवातीचेर फावो तितली सॅनिटायझराची मात्रा उपलब्ध करतले.

तशेंच, कामाची पुराय सुवात, सामान्य सुविधा आनी मनशाच्या संपर्कांत येवपी सगळ्यो सुवातो, देखीक दाराचें हॅण्डल आनी हेर सुवातांचेर, शिफ्टी मदीं वारंवारिते प्रमाणें सॅनिटायझ करून घेवपाचे निर्देश दिल्यात.

65 वर्सां परस चड पिरायेची व्यक्ती, दुयेंत व्यक्ती, गुरवार बायल मनीस आनी 10 वर्सां पिराये सकयल्या भुरग्यांनी घरा रावूंक जाय, आनी फकत अती-आवश्यक सामान वा वस्तू हाडूंक वा भलायके संबंदान किदेंय आसल्यार, भायर सरूंक जाता.

आरोग्य सेतू ऍप्लिकेशनाचो वापर, खासगी आनी सरकारी अश्या दोनूय प्रकाराच्या कमर्चराऱ्यां खातीर सरकारान सक्तीचो केला. आपल्या कर्मचाऱ्यां मदीं 100% ह्या ऍप्लिकेशनाचो वापर जाता हाची खात्री करप ही संबंदीत संघटणेच्या मुखेल्याची जापसालदारकी आसा.

व्हड भौशीक सभा टाळूंक जाय. कोविड-19 दुयेंतीचेर उपचार करूंक अधिकृत केल्लीं लागसाराक आशिल्लीं हॉस्पिटलां/ क्लिनिक्स सोदून, तांची वळेरी करून कामाचे सुवातेर सदांच उपलब्ध करूंक जाय. कोविड-19 चीं लक्षणां दिसपी खंयच्याय कर्मचाऱ्यांक रोखडेच त्या क्लिनिकांनी चॅकअपा खातीर धाडूंक जाय. दुयेंसाचीं लक्षणां दिसपी कर्मचाऱ्यांक वैजकीय सुविधा दिवपा पयलीं, वेगळे दवरपा खातीर कॉरण्टायन क्षेत्रां निश्चीत करूंक जाय. ह्या संबंदान भलायकी सेवा संचालनालयान तपशिलवार सुचोवण्यो जारी केल्यात.

जंय खासगी/ भौशीक येरादारी ना, थंय सावन सोशल डिस्टण्सिंगाची खात्री करून येरादारी सुविधेची वेवस्था करतले.

खंयच्याय कर्मचाऱ्याक खोंकली, थंडी, जोर (ग्रीप) वा स्वास घेवंक त्रास आनी हेर कसलीय समस्या आसल्यार, त्या कर्मचाऱ्याक घरा रावूंक सांगचें आनी सरकारी दोतोरा मार्फत योग्य वैजकीय जतन घेवचें असो सल्लो दिवंक, खात्याक निर्देश दिला. दोतोराचो सल्लो आनी रेसैत (प्रिसक्रिप्शन), खात्याच्या मुखेल्याक माहिती खातीर डिजिटल स्वरुपान उपलब्ध करून दिवंक जाय.

 

डीआय/ऍनबी/जेए/एपी/जेऍस/2020/1944

 

 

TOP