Home »News

खंडीत वीज पुरवण

पणजी, एप्रील30,2020

वैशाख10, 1942

2मे 2020 दिसा सकाळीं8.00 ते सांजेचे 3.00मेरेन33 के.व्ही. खोर्लीं I आनी खोर्लीं II फीडरारपावसाच्या कामाक लागून वीज पुरवण खंडीत आसतली. ते खातीरखोर्लीं उद्देगीक वाठार, खोर्लीं,मळार, धुळापी, करमळें, पेठेर, पोरणें गोंय, कुंभारजुवें, सांत इस्तेंव, दिवाडे आनी चोडणा ह्या वाठारांनीपरिणाम जातलो.

तशेंच, 2 मे 2020 दिसा 11 के.व्ही. तोर्डा फीडरार सकाळीं 9.00ते दनपरां2.00मेरेन डिफेन्स कॉलोनी, विजय नगर, गोपाळ नगर, बी.बी.बोरकार मार्ग आनी धवळीकर प्लॉट ह्यावाठारांनीवीज पुरवण खंडीत आसतली.

तशेंच, 3 मे 2020दिसा 11 के.व्ही. फीडर उद्देगीक फीडर यूजी आनी ओएच आनी 33 के.व्ही यूएनआयसीएचईएम(UNICHEM) फीडरार सकाळीं 9.00 ते दनपरां 2.00 मेरेन पुराय पिर्णा उद्देगीक वसाहत वाठाराचेर परिणाम जातलो.

          तशेंच, 6 मे 2020 दिसा खोर्लीं उप-स्टेशन 11 के.व्ही. दिवाडे गड्डार ते कोलोबफीडरार सकाळीं 9.00 ते दनपरां 2.00 मेरेन मळार, बेळसूर, आंबोय, सिंकेरीं, दत्तवाडी, सांतारभाट आनी दिवाडे केंद्र वाठारांचेर परिणाम जातलो.

          7 मे 2020 दिसा खोर्लीं उप-स्टेशन 11 के.व्ही. दिवाडे मुड्डी ते नार्वा फीडरार सकाळीं 9.00 ते दनपरां 2.00 मेरेन नार्वा, पोरणें तिर्थ, डॉक, बेळसूर, वांजुआ, बकरा, मुड्डी आनी उस्किवाडो ह्या वाठरांनी वीज पुरवण खंडीत आसतली. 

          तशेंच, 8 मे 2020 दिसा खोर्ली उप-स्टेशन 11 के.व्ही दिवाडे कोलो पोरणें ते रायबंदर फीडरार सकाळीं 9.00 ते दनपरां 2.00 मेरेनगोल्टीं, फेतोरीं, नावेलीं, मड्डांत सोनारवाडो आनी मोरोडवाडो वाठारांनी वीज पुवरण खंडीत आसतली.

           9 मे 2020 दिसा आमोणा उप-स्टेशनार सकाळीं 8.00 ते 2.00 मेरेन वाळपय आनी सांखळी उप-स्टेशन म्हणल्यार वाळपय नगरपालिका, थाणा ग्रामपंचायत,म्हावशी, नगरगांव, सावर्डें, भिरोंडा, गुळेली, होंडा, पर्यें, मोर्लें, केरी, दाबोस जल शुद्धीकरण प्रकल्प,सांखळी नगरपालिका, सर्वण-कारापूर ग्राम पंचायत, हरवळें, आमोणा, नावेली आनी कुडणें हांगा वर्सुकी वीज पुरवण खंडीत आसतली.

DI/NB/PN/JS/CN/2020/1936

 

TOP