Home »News

हीट व्हेव अलर्टः कितें करचें आनी कितें करचें न्हय

पणजी २९ एप्रील २०२०

वैशाख ९, १९४२

८ मे ते १४ मे २०२० मेरेन गोंय राज्यांत हिट व्हेव –ची शक्यता आसा अशी म्हायती महसूल खात्यान दिल्या. जर तशी परिस्थिती उप्रासल्यार, ती हाताळपाक सतर्क आनी जागृत रावचें अशी सरकारान लायन खात्या कडेन विनवणी केल्या. हीट व्हेव २०२० आदेशा प्रमाणें योग्य उपाय घेवपाक हीट व्हेव सज्जता योजना आंखपाक लायन खात्यान कडेन विनवणी केल्या.

ह्या काळांत, तान लाग नासताना लेगीत भरपूर उदक पिवचें, ओआरएस-चो उपेग करचो (ओरल रिहायड्रेशन सोलूशन), घरांत तयार केल्ली पेया जशीं, लस्सी, तोरानी (पेजेचो निवळ), लिंबू सरबत, बटरमिल्क, आनी हेर थंडसाण दिवपी पेया घेंवची अशी विनवणी लोकां कडेन केल्या. ह्या काळांत कमी वजनाचे, हलक्या रंगाचे, सदळ कॉटन कपडे वापरचे असो सल्लो दिला.  वतान भायर सरताना तकलेर कपडो, कॅप वा सत्री घेवची

कर्मचार्‍यांक कामाच्या ठिकाणार थंड उदक पिवपाक दिवची विनवणी केल्या.  कामगारांनी थेट वतान वच्चें टाळचें. जड वा कश्टदायक कामां वत उणे जातकच थंड आसता तेवेळार निर्धारीत करची, भायलें काम करता तेन्ना तांचे खातीर विश्रांती काळ चड आसचो. गुरवार बायल कामगार आनी कामगारांचेर अतिरिक्त लक्ष दिवचें.

 लोकांनी शक्यतो घरांतूच रावचें, घर थंड दवरचें, पड्डे लावचे, शटर वा सनशेड आनी रातच्यो  खिडक्यो उगडे दवरचे, शक्यतो सकयल्या मजल्यार रावचें. फॅन वापरचे डेम क्लोथिंग आनी थंड उदकान परतून परतून न्हावपाचें. जर तुमकां घुंवळ वा जिवाक बरें दिसना जाल्यार रोखडेंच दोतोराक मेळचें. गोरवांक शेडींत दवरची आनी तांकां पिवपाक भरपूर उदक दिवचें.

लोकांक सल्लो आसा की विशेश करून दनपरां १२.०० आनी सांजेच्या ३.०० वरां मेरेन लोकांनी वताक वच्चे टाळचें. दनपारच्या वेळार जर कठीण काम आसल्यार तें टाळचें, चप्पल घालीनासताना भायर वच्चें न्हय. दनपारच्या वेळार जेवण करचें टाळचें. रांदणी कुडिची दारां खिडक्यो वारो घोळपाक उगडी दवरची. शरिराक डिहायड्रेड करपी सोरो, च्याव, कॉफी, कार्बोनेटेड शितपेय पिवपाची टाळची. उच्च प्रथिनायुक्त अन्न टाळचें आनी शेळें जेवण जेवपाचें टाळचें. गाडयांच्या गरमीचो त्रास जावचो न्हय म्हूण गाडयो पार्क केल्ल्या जागेर  ल्हान भुरग्यांक आनी गोरवांक सोडची न्हय.

डीआय/एनबी/जेए/एसएन/एनपी/एसएसपी/२०२०/१९३४

TOP