Home »News

रमझाना निमतान अत्यावश्यक वस्तू घेवन ग्रोसरीज् ऑन व्हिल्स वाहन पावलें लोकां मेरेन

27 एप्रील 2029

रमझाना निमतान अत्यावश्यक वस्तूंची उपलब्धताय आसची म्हूण ग्रोसरीज् ऑन व्हिल्स वाहन 25 एप्रील दिसा फातोड्डेंच्या चंद्रवाडो वाठारांत, 26 एप्रील दिसा धवर्लेच्या रुमडामळ वाठारांत आनी 27 एप्रील दिसा कुडतरीच्या रामनगरी वाठारांत पावलें. हें भोंवतें वाहन 28 एप्रील दिसा चांदोरच्या फात्रामळ वाठारांत आनी 29 एप्रील दिसा मडगांवां रेल्वे स्थानका लागसारच्या वाठारांत वतलें. ग्रोसरीज् ऑन व्हिल्स वाहन फोंड्या नागा मशीद, कुर्टी, हवेली आनी दीप नगर आनी दत्तागड वाठारांतूय पाविल्लें.

TOP