Home »News

सरकारी कार्यालयां 20 एप्रिल  सावन सुरू

पणजी: एप्रिल 18, 2020

चैत्र 29,2020

 

भारत सरकाराच्या मार्गदर्शक सचोवणेन नमुद केल्ल्या प्रमाण राज्य सरकारान पुलिस, होमगार्ड, नागरी संरक्षण, अग्निशमन आनी आपत्तकालीन सेवा, आपातकालीन वेवस्थापन, जेल आनी नगरपालिका सेवा हांणी  20 एप्रिल 2020 सावन खंयच्याय निर्बंदा शिवाय कामा करचीं असो निर्णय घेतलां.

तशेंच, राज्यांतलीं हेर सगळे सरकारी विभाग आनी स्वायत्त संस्थो प्रतिबंदीत कर्मच्याऱ्या सयत काम करतलें. आनी गटाच्या अधिकाऱ्यानी सदांच कार्यालयांत हाजीर रावतलें जाल्यार सी गट वा त्याच्या खालच्या गटाच्या कर्मच्याऱ्यांची संख्या गरजे प्रमाण 33% मेरेन आसतलीं जेणे करून सामाजिक अंतर राखपाक मजत जातलीं.अशें तरेन आवश्यक कर्मच्यारी घेवन भौशीक सेवेची पुरवण करतलें.

 

जिल्लो प्रशासन आनी कोशागार (Treasury) (सामान्य लेखपालच्या क्षेत्रीय कार्यालयां सयत) हे सुध्दा प्रतिबंदीत कर्मच्याऱ्या सयत काम करतलें.  

 

प्राणिसंग्राहालय, रोपवाटिका, रानजीव, रानांतलें अग्निशमन, झाडांक ऊदकघालप, झाडां रोवप, गस्त घालप आनी तांच्यो गरजेच्यो येरादारी प्रक्रिया हाताळपाचें आनी सांबाळपाचें काम रानां कार्यालयांचें कर्मच्यारी आनी कामगारांनी करप गरजेचें आसा.

 

सगळ्या कार्यालय मुखेल्यांक निर्देश दिल्यात कि तांणी ड्यूटी रोस्टर तयार करचो आनी 33% कर्मच्याऱ्यांक पर्यायी तत्वांचेर कार्यालयांत हाजीर रावपाक सांगचें आनी बाकीच्यानी घरां बसून काम करचें.(चड गरजेच्या कर्मच्याऱ्यानी सदांच हाजीर रावचें.)

ठरावीक दिसा कार्यालयांत येवपी कर्मच्याऱ्यांचें कामाचें वेळा पत्रक मातशें बदलचें,अशां सुचना सरकारान केल्या त्या प्रमाण सकाळीं 9.00 तें सांजे 4.00,सकाळीं 9.30 तें सांजे 5.00,सकाळीं 9.30 तें सांजे 5.30 अशें तीन गट करचें.

वयर दिल्ल्या निर्देशां प्रमाण घरांत रावन काम करपी अधिकाऱ्यांनी फोनार वा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतल्यांन संपर्का खातीर सदांच उपलब्ध आसचें.जर खंयच्याय गरजेचे कामा खातीर आपयल्यार तांका कार्यालयांत वच्चें पडटलें.

गरज आसल्यारूच सभा घेवच्यो अशी सगळ्या  खात्यांक विनवणी आसा आनी क्षेत्रीय कर्मच्यऱ्यांक नेमान मुख्य कार्यालयांत येवपाक सांगचें न्हय. लोकांनी कार्यालयांक भेटदिवप टाळचें.

जर एखाद्या कर्मच्यऱ्याक खोकलीं,जोर,थंडी वा स्वास घेवपाक त्रास जावप ह्या सारकीं लक्षणां आसत जाल्यार तांणी घरांतच रावचें आनी सरकारी दोतोरां कडल्यान वैद्यकीय उपचार घेवचो असो आदेश खात्यांनी आपल्या क्मच्याऱ्यांक दिवचो.खात्याच्या माहिते खातीर दोतोराचो सल्लो वा प्रिस्क्रिप्शन डिजीटली धाडचो.

सगळ्या खाते प्रमुखांनी वयल्या सुचोवण्याचे पालन करचे आनी तांच्या संलगन/अधीश्रेणी कार्यालये, स्वायत्त/वैधानीक संस्था हांच्या समान सूचना जारी करपाचे निर्देश दिल्यात, तशेंच अधिकार्‍यांनी कार्यालयातले कर्मचारी योग्य समाजीक अंतर दवरतले हांची खात्री करची आनी मास्क आनी सॅनिटायझर वापरपाक प्रोत्साहित करपाचे.

कोवीड-19 च्य नियंत्रणा संदर्भात आवश्यक आशिल्ली/आपत्कालीन सेवेत गुंतिल्ली कार्यालया आनी सरकाराच्या वेगवेगळ्या कामांत थेट गुंतिल्ल्या कर्मच्यार्यांक दिल्ली कामाची जबाबदारी आनी कामा फुडल्या आदेशां मेरेन तशीच दवरतले.

सरकारान कार्यालया, कार्यस्थान, कारखाने आनी आस्थापनां खातीर कोविड -19 वेवस्थापन आनी समाजीक अंतरा खातीर प्रमाणित कार्यप्रणाली विशी भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयान वरवी जारी केल्या राष्ट्रीय निर्देशांच्या सुचोवण्याचे पालन करचे अशें आव्हान केला.

TOP