Home »News

एमएचए मार्गदर्शक तत्वांचें कठोर पालन करपाचे राज्य कार्यकारी समितीचे आदेश

पणजी, १७ एप्रील २०२०

                                                                          चैत्र २८, १९४२

राज्य कार्यकारिणी समितीची नियमीत बसका  काल मुखेल सचीव श्री. परिमल राय हांच्या अध्यतेखाला पणजीच्या वन भवनांत जाली.

हे बसकेक विज्ञान आनी तंत्रज्ञानाचे प्रधान सचीव श्री. पुनीत गोयल, येरादारी सचीव श्री. एस.के. भंडारी आनी महसूल सचीव, राज्य कार्यकारिणी समितीचे वांगडी सचीव, आनी एसडीएमए श्री.संजय कुमार आनी हेर अधिकारी उपस्थीत आसले.

३ एप्रील २०२० उपरांत कोवीड-१९ चे नवीन प्रकरण सापडूंक ना हाची म्हायती भलायकी सचिवान दिली. आयज मेरेन गोंयांत कोवीड-१९ ची सात पॉजिटीव प्रकरणां आसली तातूंतले स दुयेंती बरे जाल्यात आनी तांकां कोवीड हॉस्पिटला भायर विलगीकरण सुविधेंत हालयल्यात. आनी एसएआरआय/आयएलआय रुग्णांचे गेल्या २४ तासांत केल्ल्यो कोवीडच्यो सगळ्यो चांचण्यो नेगीटीव्ह आयल्यात.

मये रेसिडेन्सीन तीन, एक्रॉन होम्स कांदोळे चार आनी ओल्ड गोवा रेसिडेन्सीन तीग जाणांक क्वारंटायन दवरल्यात अशी म्हायती विलगीकरण सुविधेचे नोडल अधिकार्‍यान दिली.

एसईसीच्या अध्यक्षान १५ एप्रील २०२० दिसा जारी केल्ल्या नवीन एमएचए   आदेश आनी मार्गदर्शक तत्वांचेर राज्य कार्यकारिणी समितीन चर्चा केली आनी तांचे कठोर रितीन पालन करचें अशे आदेश दिले. ही मार्गदर्शक तत्वां २० एप्रील २०२० पासून सगळी राज्यां/संघ  प्रदेशांक लागू जातली आनी तो मेरन आदले आदेश आनी मार्गदर्शक तत्वां लागू आसतली. अशें निर्देशनाक हाडला ह्या मार्गदर्शक तत्वांत कसलीच शिथिलताय दिवचे ना आनी प्रादेशीक गरजो आनी हेर  राज्यांतल्या शेजारच्या जिल्ल्यांतली स्थिती लक्षांत घेवन, गरज लागल्यार राज्य कांय शिथिलताय पुरवण करचे ना.

भलायकी मंत्रालय आनी कुटुंब कल्याण  मार्गदर्शक तत्वां प्रमाणें गोंय राज्यांत कोवीडचे हॉटस्पॉट एकूय ना अशें भलायकी सचीवान सांगले. दोनूय जिल्ले नॉन- हॉटस्पॉट जिल्ल्यांच्या वर्गांत येतात. ताका लागून २० एप्रील सावन एमएचएच्या आदेशांत सूचीत केल्ल्यो अतिरिक्त अर्थीक कृती राज्य  सुरू करूंक शकता.

योग्य परवानगी शिवाय गोंय राज्यांत प्रवेश करूंक सोदतल्यांक आडावपाक राज्याच्या सगळ्या शिमांचेर तिक्ष्ण नदर दवरतले अशें एसईसीन ठळकपणान सांगला. तातुंतल्या कामगारा सयत मालाची वाहतूक करपी गाडयांच्या हालचालींचेर देखरेख दवरपा खातीर तांत्रीक समाधान सोदून काडपाचेर काम करपाचो आदेश राज्य कार्यकारिणी समितीन आयटी विभाग आनी डीएमएक दिले. सिमा चेक पोस्टाच्या हालचालींचें निरीक्षण करपा खातीर ह्या शीमेंक नियमीतपणान भेट दिवपाचे आदेश राज्य कार्यकारिणी समितीन जिल्लो निरीक्षक आनी घटना कमाण्डर दिले.

मे. अबॉट कडल्यान जावपी जलद स्क्रिनींग चांचणीच्या विकासा संबंदीत भलायकी सचिवान समितीक म्हायती दिली तशेंच ती मान्यताये खातीर आयसीएमाच्या परिक्षणा खाला आशिल्ल्याचें सांगलें. चड करून ही फूडें शिमेचेर स्क्रिनींगे खातीर वापरपाक शकतले. राज्य कार्यकारिणी समितीन ह्या मुद्द्यांचेर चर्चा करून अशी चांचणी आयसीएमआरच्या मान्याताये उपरांतूच करपाची शक्यता आसतली असो निर्णय घेतलो.

एमएचएच्या नवीन मार्गदर्शक तत्वा प्रमाणें सार्वजनीक जाग्यार आनी कामाच्या जाग्यार वावूरताना फेस मास्क वापरप अत्यावश्यक आसले. ते खातीर बाजारांत उण्या दरांत कपड्यांच्या मास्काचो फावो तो सांठो आशिल्ल्याची खात्री करप गरजेची आसली. सरकारी खात्यांत मास्कांची गरज भागोवपा खातीर खातें मुखेल्यांनी/ सचिवांनी जीएसयुडीए वांगडी सचिवां कडे मागणेची नोंद करची. पुनर्वापर करपा योग्य कपड्याच्या मास्काच्या पुरेशा उपलब्धतायेची खात्री करपा खातीर डीएमएन डब्ल्यूसीडी सचिवांक सहकार्य करचें अशें थारायलें.

२० एप्रील २०२० पासून लागू जावपी नवीन मार्गदर्शक तत्वां प्रमाणें संबंदीत खातीं वा संस्थांनी आपली कार्यालयां सुरु करपा खातीर अर्ज करप सोयीचे जावपा खारीत एक ई-मेल आयडी तयार करून ती घोळोवची अशें समितीन जिल्लोधिकार्‍यांक सांगले. हे संबंदी विस्तृत एसओपी बेगीनाच वॅवसायटीचेर घालतले. विज्ञान आनी तंत्रज्ञान प्रधान सचीव जिल्लोधिकार्‍यां वांगडा हे खातीर कार्यपध्दती तयार करतले.

हालीच सर्वसादारण प्रशासन खात्यान जारी केल्ल्या परिपत्रका प्रमाण सरकारी कार्यालयांनी कर्मचारी हजर आसात आनी गृह वेव्हार मंत्रालयान जारी केल्ल्या आदेशाचें पालन करीत कार्यालयांनी सॅनिटायझर, थर्मल गन आनी हेर सामानांची फावो तितली तरतूद केल्ल्याची खात्री करपाचो आदेश राज्य कार्यकारिणी समितीन संबंदीत सचीव / खात्यांच्या मुखेल्यांक दिला. सुरवातेक 1000 थर्मल गन घेवपाचो निर्णय समितीन घेतला. खात्याच्या गरजे प्रमाण, खात्यान आपली आवश्यकताय भलायकी सचिवांक धाडची आनी भलायकी सचीव ताची खरेदी आनी वितरण करतले.

पाडोशे (सांखळी) सोडल्यार उदका पुरवणेची स्थिती सुरळीत आशिल्ल्याची म्हायती प्रधान मुख्य अभियंत्यान दिली. बेळगांवां दुरुस्ती खातीर दिल्लो पंप सारको जाला आनी इन्स्टॉलेशनाची प्रक्रिया सुरू जातली. तुवेंचो पंप बदल्ला आनी उदका पुरवण सुरू जाल्या अशी म्हायती तांणी दिली.

वीज पुरवण सुरळीत आसा आनी फुडल्या मोसमा खातीर बिलिंगाची प्रक्रिया सुरू जाल्या अशी म्हायती मुख्य अभियंत्यान (वीज) दिली. मिटर रिडरांक योग्य मुखामळ आवरण आनी सॅनिटायझर दिवचे असो आदेश समितीन दिला.

राज्यांत शेती वेवसाय योग्य रितीन चल्ला आनी लुंवणी आनी पेरणी करूंक खातें मजत करता अशी म्हायती शेती सचिवान दिली. हे शेती उत्पाद मुळांतच विकत घेवपी प्रणाली वेवस्थीत आसा हाची खात्री करची असो आदेश समितीन शेती सचिवांक दिला.

बाजारांत रव्या सयत हेर सगळ्या सामानांचो फावो तितलो सांठो आसा अशी म्हायती नागरी पुरवण सचिवान समितीक दिली. रव्याचो उणाव आशिल्ल्याची खबर आदीं पातळिल्ली.

विदेशी राजदुतावास / मिशनां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण, गोंयांत अजुनूय सुमार 4500-5000 विदेशी नागरीक आसात अशी म्हायती नोडल ऑफिसर (विदेशी नागरीक) हांणी दिली. आतां मेरेन गोंयांतल्यान 4,239 विदेशी नागरिकांक घेवन 23 खासा मजत विमानां गेल्यात.

गोंयच्या वेगवेगळ्या सोरो तयार करपी आस्थापनांनी सुमार 1.58 लाख लिटर सॅनिटायझर तयार केला आनी तातूंतलें 33500 लिटर सॅनिटायझर गोंय सरकार आनी गोंयच्या संरक्षण अधिकारिणीक दिला अशी म्हायती आयुक्तानी (अबकारी) दिली.

अत्यावश्यक सेवा आनी मजत कार्यां खातीर वापरिल्ल्यो केटीसीएलच्यो 42 बसी (ज्यो गरजे प्रमाण बदलूंक शकतात) वापरप्यांक कसल्याच शुल्का शिवाय आसतल्यो.

मजत छावणींनी कामगारांक दिल्लें जेवण समितीच्या वांगड्यांनी खावन पळयलें. ह्या जेवणाचेर समिती समाधानी आसा आनी आप मजत गट आनी शिक्षण संचालकाच्या यत्नांची तांणी तोखणाय केली.

घरां-घरांत वचून तीन दिसांनी सर्वेक्षण पुराय करपी वेगवेगळ्या सर्वेक्षण पंगडांचे वांगडी, निरिक्षक आनी हेरांची समितीन तोखणाय केली.

गृह वेव्हार मंत्रालयाच्या आदेश प्रमाणआळाबंदाचीं पावलां मोडपी वा वयर दिल्ले आदेश न पाळपी व्यक्ती आड आपत्कालीन वेवस्थापन कायदो, 2005 च्या 51 ते 60 कलमांच्या तरतुदी प्रमाण तशेंच भारतीय दंड संहितेच्या 188 कलमा खाला कायदेशीर कारवाय जातली अशें समितीन सगळ्या संबंदितांक स्पश्ट केला.

 

DI/NB/PN/ DSK /SSP/2020/1866

 

 

TOP