Home »News

विशू आनी बैसाखी सणां निमतान राज्यपालान भेटयली परबीं*

पणजी, 12 एप्रिल, 2020.

गोंयचे राज्यपाल श्री. सत्यपाल मलिक हांणी गोंयच्या लोकांक 13 एप्रिल, 2020
दिसा जावपी विशू आनी बैसाखी सणां निमतान हुनहुनीत परबीं भेटयली.

आपल्या संदेशान राज्यपालान सांगले, की प्राचीन काळा पासून, आमच्या सामाजीक,
संस्कृतीक आनी आध्यात्मीक उत्सवांनी  राष्ट्रीय एकता आनी एकात्मता मुखार
व्हरून व्हड भुमिका निभोवपाची तांक आसा. विशू हो सण केरळांतल्या लोकांचो
खाशेलो सण जावन आसा जाल्यार, बैसाखी हो उत्तर भारतांतल्या खास करून सिख
धर्माचे लोक हो सण व्हडा उमेदीन मनयतात. रब्बी आनी शिंयाळ्या पिकावळिच्या
हंगामा वेळार बैसाखी सण मनयतात तशेंच नव्या वर्साची ही सुरवात जावन आसता.

राज्यपाल श्री. सत्यपाल मलिक हाणी मुखार सांगले की, कोविड-19 महामारीक लागून
पुराय देश लॉकडावना खाला आसा. हांव सगल्यांक अपील करता की सामाजीक अंतराच्या
पालनाचेर दुर्लक्ष करी नासतना सगल्यांनी आप-आपल्या घरांनी रावून हो सण मनयचो
तशेंच देवाक आर्गा ओंपची.

विशू आनी बैसाखी सण घेवन येवपी हे नवें वर्स सगल्यांचे जिणेंत व्हड खुशालकाय,
बरी भलायकी आनी समृद्धी घेवन येंवचे अशेंय राज्यपालांनी मागलें.

डीआय/एनबी/जेए/एसएजी/सीएन/2020/1826

TOP