Home »News

दिवचल तालुक्यांत मर्यादीत उदका पुरवण

पणजी, 8 एप्रिल, 2020.
पाडोसे वॉटर ट्रिटमॅण्ट प्लान्टार, 30 एमएलडी पम्पींग स्टेशनाचेर रॉ वॉटर पम्प मोडून
पडिल्ल्यान, तो दुरुस्ती जाय मेरेन, सगळ्या दिवचल तालुक्यांत आनी मयें, साखळी आनी
सत्तरी तालुक्यांतल्या कांय भागांनी तशेंच तिसवाडी तालुक्यांतल्या चोडण गांवांत 8 एप्रिल
सावन उदका पुरवण मर्यादीत आसतली.
डीआय/एनबी/पीएसएन/डीएसके/पीएन/

2020/1816

TOP