Home »News

खंडीत वीज पुरवण

पणजी, मार्च 312020

चैत्र 11, 1941

 

उप-विभागीय अभियंते, उप विभाग IV, विभाग VII, पंटेमळ, कुडचडें हांच्या वरवीं सकयल दिल्लीं कामां करपाची आशिल्ल्यान धाट फिडराचेर 1 एप्रील 2020 दिसा सकाळीं 9.30 ते दनपरां 1.30 वरां मेरेन वीज पुरवण खंडीत आसतली. आझराकर, भगतमळ, डेरी फार्म, देवगाळी, काजुर्नळ, खुटीर्नळ, मकडया (प्रस्तावीत) मांडवी, पी.टी.आय. साळगांवकार, सुकतळी तार्चीमळ आनी व्हडले ह्या वाठारांनी वीज पुरवण खंडीत आसतली.

                           

तशेंच, मोले फिडराचेर 2 एप्रील 2020 दिसा सकाळीं 9.30 ते दनपरां 1.30 वरां मेरेन वीज पुरवण खंडीत आसतली. ते खातीर, जी. एस. अगरवाल वाठाराचेर परिणाम जातलो.

 

तेच प्रमाण, कुळे फिडराचेर 3 एप्रील 2020 दिसा सकाळीं 9.30 ते दनपरां 1.30 वरां मेरेन वीज पुरवण खंडीत आसतली. भरीपवाडा, फादर फार्म, आर. काणेकार, शिंदे फार्म आनी वाकीकुळण ह्या वाठारांनी वीज पुरवण खंडीत आसतली.TOP